WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • prawa i obowiązki Uczestników określają wydane w oparciu art. 385 par. 1 KC „warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych”oraz przepisy Ustawy o usługach turystycznych.

 • niniejsze ‘Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych” oraz oferta imprezy stanowią integralną część ze zgłoszeniem – umową.

 • niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa (OWU) mają zastosowanie do usług turystycznych świadczonych przez Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne KUPERTYN z siedzibą w Szczecinie (70-370), przy al. Boh. Warszawy 16/15 I piętro pok. 114

 

 1. ZAWARCIE UMOWY

 • zawarcie umowy – zgłoszenia o udziale w imprezie turystycznej zorganizowanej przez Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne następuje z chwilą zgłoszenia nazwisk i podpisania Umowy poprzez przedstawiciela lub pełnomocnika Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne i osobę zgłaszającą udział w imprezie turystycznej oraz wpłacenie zaliczki.

 • uczestnikiem imprezy turystycznej jest osoba zgłaszająca oraz inne osoby wpisane przez osobę zgłaszającą

 • w razie, gdy osoba zgłaszająca dokonuje zgłoszenia kilku osób, jako uczestników zamawianej imprezy, przejmuje również odpowiedzialność za dotrzymanie warunków Umowy przez te osoby.

 • uczestnictwo w imprezie turystycznej osoby niepełnoletniej wymaga przedstawienia Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne pisemnej zgody opiekuna prawnego wraz z dokumentem potwierdzającym sprawowanie opieki.

   

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

 • przy podpisaniu Umowy uczestnik wpłaca zaliczkę w wysokości 30% ceny całości imprezy w PLN najpóźniej następnego dnia po podpisaniu dokumentu Umowy w siedzibie Organizatora lub zawarciu umowy za pośrednictwem strony internetowej Organizatora (zgłoszenie drogą elektroniczną za pomocą formularza/umowy zgłoszeniowej traktowane jest jako oferta zawarcia umowy składana przez Uczestnika. Zawarcie umowy następuje poprzez przyjęcie oferty przez Organizatora. Potwierdzeniem przyjęcia oferty i zawarcia umowy jest potwierdzenie dokonania zgłoszenia otrzymywane przez Uczestnika otrzymywane przez Uczestnika na wskazanych przez Uczestnika adres email niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia)

 • uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia całości ceny w PLN imprezy 3 miesiące przed terminem jej rozpoczęcia.

 • uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia całości ceny w USD / EUR imprezy 30 dni przed terminem jej rozpoczęcia.

 • niedokonanie pełnej wpłaty, o której mowa w pkt. 3 może powodować odstąpienie od umowy przez Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne po uprzednim wezwaniu do zapłaty.

 • organizator jest uprawniony do podwyższenia ceny wyjazdu, jeśli zmiana taka wynika bezpośrednio ze zmiany: * ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania

     • * wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych Umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji Umowy, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach.

        • * kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.

 1. USŁUGI, CENY

 • Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne zobowiązuje się spełnić Świadczenia określone w Umowie, a w zakresie nią nie uregulowanym świadczenia zawarte w katalogu bądź w programie imprezy.

 • Ceny imprezy składają się z trzech usług: usługi przewozowej, usługi pobytowej oraz usługi ubezpieczeniowej.

 • Ceny imprez zawartych w katalogu nie obejmują opłat paszportowych, wizowych, bankowych, celnych, lotniskowych, dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce zbiórki i z powrotem oraz usług indywidualnie zamawianych podczas pobytu za granicą, jak wycieczki lokalne (fakultatywne), serwis hotelowy, opłaty za rozmowy telefoniczne, bagażowe itp.

 • Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne informuje, że ceny wszystkich imprez zostały określone dla osób posiadających polski paszport.

   

 1. ZMIANY W WYKONANIU USŁUG TURYSTYCZNYCH I CEN

 • Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne może rozwiązać umowę o udziale w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia , jeżeli liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż 40% (w przypadku imprezy autokarowej) lub 35 (w przypadku imprezy samolotowej), a Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu umowy o udziale w imprezie turystycznej nie później niż na

 • 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni

 • 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 2-6 dni

 • 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 2 dni

 • Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli nie może zrealizować umowy o udziale w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej

 • Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne zastrzega sobie prawo jednostronnego dokonania nieoznaczonych zmian warunków umowy. O każdej zmianie warunków umowy Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne niezwłocznie powiadomi Uczestnika.

   

 1. REZYGNACJE, ZMIANY UCZESTNIKA

 • Uczestnik może odstąpić od umowy o udziale w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpięciem. Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej ceny z potrąceniem opłaty za odstąpienie od Umowy w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do odstąpienia od umowy na rzecz Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne. Wysokość tej opłaty odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych.

  Jeśli rezygnacja nastąpi w terminie:

     • * do 90 dni przed datą wyjazdu – do 40% ceny imprezy

       • * od 60 do 89 dni przed datą wyjazdu - do 60% ceny imprezy

        * od 30 do 59 dni przed datą wyjazdu - do 75% ceny imprezy

        * od 15 do 29 dni przed datą wyjazdu - do 85% ceny imprezy

        * od 06 do 14 dni przed datą wyjazdu - do 90% ceny imprezy

        * na 5 i mniej dni przed datą wyjazdu - do 95% ceny imprezy

         

 • Uczestnik może bez zgody Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeśli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

 • Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w pkt. 6 jest skuteczne wobec Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne, jeżeli uczestnik zawiadomi go o tym rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.

 • Jeśli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w pkt. 6 będzie wiązać się dla Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je podróżnemu. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne na skutek przeniesienia umowy.

 • Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne w wyniku zmiany uczestnika w imprezie turystycznej uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. W szczególności, w przypadku wyjazdów obejmujących transport lotniczy są to koszty opłaty za zmianę danych na bilecie, zgodnie z taryfikatorem linii lotniczych.

   

 1. UBEZPIECZENIE IMPREZY

 • zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne zawiera dla wszystkich uczestników ubezpieczenie od kosztów leczenia wraz z Assistance ( 15 000 EUR) i następstw nieszczęśliwych wypadków (3000 EUR) oraz ubezpieczenie Bagaż Podróżny (300 EUR) podczas imprezy.

 • Warunki ubezpieczenia zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia podróży, które są dostępne na stronie internetowej Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne.

 • Prawa i obowiązki Uczestnika związane z objęciem go ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia TU Europa wraz z dokumentem zawierającym informację o produkcie ubezpieczeniowym.

 • w cenie imprezy nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy w przypadku choroby lub zdarzenia losowego. Wykupienie tego ubezpieczenia umożliwia zwrot w 100% poniesionych a niezrefundowanych kosztów.

  Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne zachęca do zawarcie tego dodatkowego ubezpieczenia.

  Jest to możliwe w terminie najpóźniej do 7 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej(wpłaty całości lub zaliczki). W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej pozostało mniej niż 30 dni, ubezpieczenie można zakupić jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa.

  Cena ubezpieczenia wynosi 2,79% ostatecznej ceny imprezy.

  Ubezpieczenie to nie obejmuje chorób przewlekłych i nowotworowych.

  Uczestnik posiada obowiązek poinformowania Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne o tym, że choruje na chorobę przewlekłą.

  Istnieje możliwość rozszerzenia owego ubezpieczenia również o rezygnację z powodu następstwa choroby przewlekłej i nowotworowej. Wówczas cena tego ubezpieczenia wynosi 5,58% ostatecznej ceny imprezy.

 • Uczestnik deklaruje się, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie oraz że zapoznał się z warunkami ubezpieczenia i wszelkimi stosowanymi ograniczeniami.

 • W razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem kosztów leczenia, w szczególności gdy konieczna jest hospitalizacja Ubezpieczonego należy kontaktować się z Całodobowym Centrum Pomocy w Warszawie pod nr tel. +48 22 568 96 86, fax: +48 22 864 55 23

 • Zawarcie umowy stanowi wyrażenie zgody przez Uczestnika na udostępnienie TU Europa przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniobiorców w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Ubezpieczony zwalnia lekarzy leczących w kraju i za granicą z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwala na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

 

 1. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 • uczestnik imprezy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów kraju, do którego wyjeżdża, w tym w szczególności przepisów paszportowych, celnych, zdrowotnych, sanitarnych, przewozowych, przepisów związanych z bezpieczeństwem.

 • Uczestnik imprezy jest zobowiązany do stosowania się do poleceń przedstawiciela Organizatora.

 • W przypadku gdy udział Uczestnika w imprezie turystycznej wymaga uzyskania przez Uczestnika wizy, Organizator występuje w imieniu Uczestnika o jej uzyskanie do odpowiedniej ambasady/konsulatu w Polsce, będących przedstawicielem kraju, do którego wyjazd jest organizowany. W przypadku gdy Uczestnikowi nie zostanie przyznana wiza ( z przyczyn nie zależnych od Organizatora), Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w wyjeździe, zaś Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą zaliczkę/cenę za wyjazd, z pomniejszeniem opłat wizowych i wydatków poniesionych przez Organizatora w związku z realizacją zawartej Umowy.

   

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LINII LOTNICZYCH

 • lot do miejsca docelowego oraz przylot z niego (w tym kwestie związane z opóźnieniami w przewozie pasażerów i/lub ich bagażu oraz zniszczeniem, zaginięciem lub uszkodzeniem bagażu) podlegają postanowieniom Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 28 maja 1999r. - Konwencja Montrealska (Dz. U. 2007 nr 37, poz. 235). Reklamacje dotyczące zniszczenia, zaginięcia lub uszkodzenia bagażu zarejestrowanego, a także reklamacje związane ze szkodą wynikłą z opóźnienia w dostarczeniu bagażu lub opóźnień w przewozie pasażerów, należy składać pisemnie na adres przedstawiciela linii lotniczych. Skargi powinny zostać wniesione bezzwłocznie po odkryciu szkody, przy czym najpóźniej zaś w ciągu 7 dni od dnia odbioru uszkodzonego bagażu lub 21 dni od dnia odbioru opóźnienie bagażu.

 • W przypadku, gdy lot odbywa się z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub, gdy lot odbywa się z państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej, zaś przewoźnik posiada ważną licencję na wykonywanie przewozów lotniczych wydaną przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Uczestnicy objęci są postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. W przypadku opóźnienia lotu, odwołania lotu lub odmowy przyjęcia na pokład, Uczestnicy mają prawo zgłaszać roszczenia odszkodowawcze bezpośrednio do przewoźnika lotniczego.

   

 1. REKLAMACJE

 • uczestnik ma obowiązek w razie stwierdzenia w trakcie trwania imprezy wadliwego wykonania Umowy niezwłocznie poinformować o tym Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne oraz przedstawiciela Organizatora w postaci opiekuna grupy w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi, celem umożliwienia usunięcia wady na miejscu.

 • uczestnik nie zależnie od zawiadomienia o wadach imprezy może kierować wiadomości, żądania lub skargi (reklamacje) zawierające wskazane uchybienia w sposobie wykonania Umowy oraz określenie swojego żądania związane z realizacją imprezy turystycznej bezpośrednio do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego została ona nabyta.

 • Organizator sugeruje, wyłącznie dla celów dowodowych, nadanie reklamacji listem poleconym.

 • Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30dni od daty jej złożenia, a w przypadku złożenia reklamacji w czasie trwania imprezy, 30 dni od dnia jej zakończenia.

   

 1. DANE OSOBOWE

 • Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne z siedzibą w Szczecinie , przy al. Boh. Warszawy 16/15 I piętro pok. 114 (70-370 Szczecin) informuje, iż jest administratorem danych osobowych wszystkich Uczestników, osób zainteresowanych ofertą Organizatora, osób otrzymujących newslettera oraz inne materiały reklamowe Organizatora.

 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) w następujących celach:

  * zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług turystycznych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, w szczególności w celu przekazania informacji o ofercie Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

  * prowadzenie marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

  * badania satysfakcji klientów i określania jakości usługi Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

  * rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

  * w celach dowodowych związanych z potrzebą zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, numer i seria dowodu tożsamości, organ wydający dokument, data wydania oraz data ważności dokumentu, wizerunek, numer telefonu, adres e-mail.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcie i wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych oraz otrzymywania materiałów reklamowych (newsletter) Organizatora.

 • Dane osobowe Uczestników będą udostępnione jedynie w celu realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych, następującym kategoriom podmiotów: ubezpieczycielom, agentom, pilotom, przewodnikom, przedstawicielom i podwykonawcom współpracującym z Organizatorem na podstawie odrębnych umów, służbom konsularnym państw przeznaczenie ( w celu uzyskania wizy), liniom lotniczym, przewoźnikom autokarowym, promowym, hotelom (innym obiektom noclegowym), podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora (księgowe, doradztwo prawne, audyt). W sytuacjach wyjątkowych, na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b) ogólne rozporządzenia o ochronie danych, w przypadku gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane do państw trzecich (państw, na terenie których odbywa się organizowany wyjazd turystyczny), zarówno tych, które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, jak i państw, które nie spełnią takich wymagań i nie zostały wdrążone zabezpieczenia dotyczące ochrony danych osobowych na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.

 • Dane osobowe przekazywane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych przechowywane są przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym osoba, której dane dotyczą, ostatni raz kontaktowała się z Organizatorem w sprawie zawarcie umowy. Dane pozyskane w celu wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych przechowywane są przez okres niezbędny do zrealizowania umowy oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy, a także wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej i przedawnienia należności publiczno-prawnych związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością gospodarczą. Dane pozyskane dla potrzeb marketingowych produktów i usług Organizatora przechowywane są do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą co do celu takiego przetwarzania.

 • Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,a w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu tj. Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 • Administrator uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub od osób dokonujących rezerwacji/zawarcia umowy w imieniu swoim oraz innych osób, za ich zgodą.

   

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonywane przez Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne, czy przez innych dostawców usług turystycznych.

 • Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne nie odpowiada za niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest spowodowane wyłącznie:

  * działaniem lub zaniechaniem uczestnika

  * działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeśli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć

  * siłą wyższą

 • Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne ogranicza swą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy do trzykrotności całkowitej ceny imprezy względem każdego uczestnika. Ograniczenie powyższe nie dotyczy szkód na osobie.

 • Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne zobowiązane do udzielenia odpowiedniej pomocy uczestnikowi, którzy znalazł się w trudnej sytuacji. Pomoc, o której mowa powyżej, polega w szczególności na udzieleniu:

 • odpowiednich informacji dotyczących zaświadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej

 • uczestnikowi pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległości, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych jeśli zostały zapewnione

 • organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy jeśli trudna sytuacja powstała z wyłącznie winy umyślnej uczestnika lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa.

  Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne

 • uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie lub inne osoby niepełnoletnie będące pod jego opieką

 • podróż lotnicza kobiet ciężarnych odbywa się na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do takiej podroży

  Brak zaświadczenia może spowodować nie wpuszczenie na pokąd samolotu

   

 1. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

 • wszelkie dokumenty podróży wydawane są w dniu rozpoczęcia imprezy przez pracowników Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne w miejscu zbiórki na podstawie okazanej przez uczestnika umowy

 • uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego. Uczestnik odpowiedzialny jest za dotrzymanie tych postanowień oraz może być obciążony kosztami wynikającymi z niezastosowania się do wyżej wymienionych postanowień

 • doba hotelowa w kraju docelowym rozpoczyna się o godz 15.00 i kończy się o godzinie 10.00 ostatniego dnia imprezy i do tej godziny uczestnik musi opuścić pokój. Wszelkie koszty związane z dłuższym korzystaniem z pokoju ponosi uczestnik

 • koszt wszystkich napojów do obiadów i kolacji Klient pokrywa we własnym zakresie.

 • Klimatyzacja w hotelach kraju docelowego działa okresowo, co uzależnione jest od temperatury otoczenia (powietrza), pory roku, bądź wewnętrznymi przepisami hotelu

 • organizator informuje , że pierwszy i ostatni dzień imprezy turystycznej przewidziany jest na przeloty i przejazdy

 • Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne informuje, że podczas planowania podróży uczestnik powinien posiadać paszport ważny, co najmniej 6 pełnych miesięcy od daty planowanego końca imprezy

 • akweny wodne, kąpieliska i baseny w krajach docelowych są niestrzeżone, Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne zapewnia opiekę ratownika wyłącznie na imprezach organizowanych dla dzieci i młodzieży

 • w przypadku zaginięcia lub uszkodzenia bagażu uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby na lotnisku

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • powyższe warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych obowiązują dla :

  Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne Szczecin, Polska.

 • Wszystkie informacje zamieszczone w katalogu, cenniku i warunkach uczestnictwa odpowiadają stanowi na dzień złożenia ich do druku

 • przed zawarciem umowy Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne może zmienić dane zawarte w katalogu, cenniku lub warunkach uczestnictwa, o czym uczestnik imprezy zostanie powiadomiony

 • ubezpieczony oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia KL, NNW, Kosztów Rezygnacji z Imprezy

 • w prawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 24 listopada 2017r o imprezach turystycznych i powiązanych usług turystycznych oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego

 • wszelkie spory wynikające z realizacji umów będą rozpatrywane przez sądy powszechne zgodnie z właściwością określoną w przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego.

  Misyjne Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne posiada gwarancję ubezpieczeniową udzieloną prze TU Europa zapewniającą, na wypadek niewypłacalności Organizatora pokrycie kosztów powrotu klienta z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora.

  O wypłatę środków w przypadkach przewidzianych ustawą o usługach turystycznych należy zwracać się do beneficjenta gwarancji:

  Marszałka Województwa Mazowieckiego, adres:

  ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

  Do wniosku o wypłatę należy dołączyć: kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, kopię dowodu wpłaty, oświadczenie klienta stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki zobowiązań umownych o określonej wartości, oświadczenie klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata.

 

Powyższe warunki uczestnictwa obowiązują od dnia 01-02-2018

 

kursy walut

czas na świecie
10:28 Szczecin
10:28 Warszawa
18:28 Tokio
12:28 Moskwa
04:28 Nowy Jork
13:28 Dubaj
10:28 Rzym
09:28 Londyn

al. Bohaterów Warszawy 15/16
70-370 Szczecin, I p., pok. 114


(+48) 887 403 330
(+48) 575 441 143
(+48) 665 356 086


pielgrzymkibm@gmail.com

Copryight by KUPERTYN 2019 | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej

/home/wpoldodz/domains/biuropielgrzymkowe-kupertyn.pl/public_html/inc/helpers.php

Array
(
  [type] => 2
  [message] => Version warning: Imagick was compiled against ImageMagick version 1808 but version 1809 is loaded. Imagick will run but may behave surprisingly
  [file] => Unknown
  [line] => 0
)